rss
twitter

interpelacje poselskie

 

Interpelacja nr 15531

do ministra rolnictwa i rozwoju wsi

w sprawie podjęcia pilnych działań w celu ochrony pszczół jako jedynych liczących się w środowisku zapylaczy roślin

Szanowny Panie Ministrze! Rejonowe Koło Pszczelarskie w Ostrowcu Świętokrzyskim zwróciło się do mojego biura poselskiego z prośbą o podjecie pilnych działań w celu ochrony pszczół jako jedynych liczących się w środowisku zapylaczy roślin. Jak podkreślili zainteresowani, badania naukowe wskazują, że ponad 80% roślin w Polsce wymaga intensywnego zapylania przez pszczołę miodną (apis mellifera). Odnotowany w ostatnich latach upadek rodzin pszczelich, a także innych owadów zapylających grozi zmniejszeniem ilości owoców, a w konsekwencji wyginięciem roślin zapylanych przez te owady.

Zdaniem zainteresowanych w celu zahamowania dalszego upadku rodzin pszczelich należy:

- wyeliminować z polskiego rolnictwa toksyny – środki ochrony roślin zawierające imidachlopryd, thiamethoxam, chlotianidynę, acetamiprid, thiacloprid (środki te po zastosowaniu nasion przedostają się do gleby i produktów konsumpcyjnych, powodując śmierć owadów nawet w następnych latach);

- wprowadzić bezpośrednie dopłaty dla pszczelarzy za zapylanie (prowadzenie gospodarstw pszczelarskich stało się nieekonomiczne);

- uprościć procedury postępowania przy likwidacji szkód spowodowanych zatruciami środkami ochrony roślin;

- umożliwić zwrot poniesionych przez pszczelarzy kosztów utrzymania, rozbudowy i unowocześnienia sprzętu pasiecznego i pasiek w ramach ˝Krajowego programu wsparcia pszczelarstwa˝;

- stworzyć środki mające na celu wspieranie tworzenia obszarów odnowy pastwisk pszczelich, w szczególności w regionach o dużych powierzchniach gruntów rolnych, gdzie rośliny, takie jak facelia, gryka, ogórecznik i dzika koniczyna biała mogą się rozwijać i stanowić ważne źródła nektaru na obszarach żerowania pszczół;

- urozmaicić drzewostan parków i lasów w drzewostany miododajne jak lipy, akacje i klony,

- ograniczyć konkurencję ze strony produktów pszczelarskich pochodzących z państw trzecich;

- wprowadzić obowiązek podawania na etykiecie kraju, z którego pochodzi miód;

- zaostrzyć kontrolę jakości miodów w sieciach handlowych.

Rejonowe Koło Pszczelarskie w Ostrowcu Świętokrzyskim popiera rezolucje Parlamentu Europejskiego z 20 listopada 2008 r. w sprawie sytuacji w sektorze pszczelarskim, dezyderatu nr 18 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 listopada 2009 r. i wystąpienie zespołu do spraw pszczelarstwa przy ministrze rolnictwa i rozwoju wsi z 4 stycznia 2010 r.

Mając na uwadze powyższe, proszę Pana Ministra o zainteresowanie się niniejszą sprawą.

W związku z powyższym zwracam się z pytaniami do Pana Ministra:

1. Czy istnieje możliwość wprowadzenia zaproponowanych rozwiązań, które zapewnią ochronę pszczół jako jedynych liczących się w środowisku zapylaczy roślin?

2. Jakie kroki zamierza Pan podjąć w przedmiotowej sprawie?

Z poważaniem

Poseł Jarosław Rusiecki

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 23 marca 2010 r.

powrót