rss
twitter

Akta prawne dotyczące pszczelarstwa

Przepisy prawne dotyczące pszczelarstwa

 • Działalność organizacji pszczelarskich oparta jest na polskim prawie pszczelarskim, które obowiązuje od 1947 roku.
 • Ustawy i rozporządzenia dotyczące pszczelarstwa, pszczół lub miodu
  1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „W sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu”, 02.02.2009 (Dz.U.Nr.17 poz.94) czytaj
  2. Ustawa „O organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich”, 29.06.2007 (Dz.U.Nr.133 poz.921) czytaj
  3. Ustawa „O zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej”, z dnia 14 lutego 2003 r (Dz.U.Nr.52 poz.450) czytaj
  4. Rozporządzenie Rady (WE) Nr. 797/2004 „W sprawie środków mających na celu poprawę warunków produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelarskich”, 26.04.2004 czytaj
  5. Ustawa „O rolnictwie ekologicznym”, 20.04.2004 (Dz.U.Nr.93 poz.898).czytaj
  6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie „W sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu”, 18.02.2004 (Dz.U.Nr.40 poz.370) czytaj
  7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „W sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu”, 03.10.2003 (Dz.U.Nr.181 poz.1773). czytaj
  8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie „W sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm” (PN-88/A-77626 „Miód pszczeli” obowiązująca), 31.07.2002 czytaj
  9. Dyrektywa Rady 2001/110/WE odnosząca się do miodu (częściowo zmieniająca Dyrektywę Rady nr 74/409/EWG z 22 lipca 1974 r. „W sprawie harmonizacji aktów prawnych odnoszących się do miodu”), 20.12.2001  czytaj
  10. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1221/97 ustanawiające ogólne zasady stosowania środków usprawniających produkcję i obrót miodem, 25.06.1997 czytaj
  11. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2300/97 „W sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1221/97 ustanawiającego ogólne zasady stosowania środków usprawniających produkcję i obrót miodem”, 20.11.1997  – czytaj
  12. Rozporządzenie Rady nr 2092/91/EWG „W sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków  czytaj  spożywczych” (Dz. Urz. WE L 198, 22.07.1991 r., z późn. zm.), 24.06.1991) czytaj
  13. USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt1) (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2004 r.)   czytaj
  14. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej2) Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 100 poz. 1022  z dnia 1 maja 2004 r.)  czytaj
  15. RMR i RW   w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół z dnia14 września 2005 r (Dz.U.2005.187.1574) czytaj
  16. RMR i RW z dnia 25 listopada 2005r.w sprawie zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o występowaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji oraz o wynikach monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, a także związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe2) (Dz. U.242 poz.2045 z dnia 12 grudnia 2005 r.)  czytaj
  17. RMR i RW z dnia 22.01.2009r w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o tych chorobach2) (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2009 r.) czytaj
  18. RMR i RW z dnia 11.07.2007r w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną(Dz. U. z dnia 26 lipca 2007 r.)   czytaj
  19. Ustawa z 26.04.1999 (Dz. U. Nr.66, poz,752) czytaj

- (Dz. U.z 2001r Nr.29, poz,320)   czytaj

-  (Dz. U.z 2001r Nr.123, poz,1350)   czytaj

-  (Dz. U.z 2001r Nr.129, poz,1438)   czytaj

- USTAWA z dnia 7 czerwca 2002 r.o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U.z 2002r Nr.112, poz,976)   czytaj

20. Ustawa z 14.02.2003 o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

(Dz. U. Nr.52, poz,450) czytaj

21. OBWIESZCZENIE MARSZAŁCKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia zwierzat

(Dz. U.z 2008r Nr., poz,1342) czytaj

powrót